Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", co oznacza służyć - wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.  

Początków funkcji ministranta szuka się w Biblii. Ewangelia wg św. Jan mówi o chłopcu, który przed cudownym rozmnożeniem chleba przyniósł pięć chlebów i dwie ryby. Tradycja uznaje go za praministranta, bo przyniósł on jakby pierwsze dary ofiarne. Inna teoria mówi, iż Chrystus uczynił pierwszymi ministrantami apostołów: św. Piotra i św. Jana, którym kazał znaleźć Wieczernik i przygotować wieczerzę paschalną. Liturgiczna Służba Ołtarza działa w Naszej Parafii od 1945 roku.

Obowiązkiem ministranta jest: udział w niedzielnej Mszy Świętej, udział raz w tygodniu w dzień powszedni na Mszy Świętej, udział w zebraniu ministrantów. 

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 

Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne.

Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie.

Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz wszystkich wiernych. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

Strojem liturgicznym ministranta jest komża oraz kołnierz.

Dekalog Ministranta:

 1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 

 2. Służy Chrystusowi Panu w ludziach. 

 3. Rozwija w sobie Życie Boże. 

 4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy. 

 5. Poznaje liturgię i żyje nią. 

 6. Modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą. 

 7. Jest dobrym synem, bratem i kolegą. 

 8. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość. 

 9. Przez swoją pilność i sumienność staje się dobrym przykładem dla innych. 

 10. Podobnie jak kapłan stara się naśladować Chrystusa.

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: "legere" - czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw. 

Zadania lektora
Lektor, jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego z wyłączeniem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię). Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii.
Lektor aktywnie angażuje się w sprawy kościoła. Może również kierować uczestnictwem wiernych, podając potrzebne wyjaśnienia i zachęty lub przygotowując komentarze do odczytania przez innych usługujących.
Poza liturgią lektor przygotowuje wiernych do godnego przyjęcia sakramentów. Może również przygotowywać innych wiernych do czytania Pisma świętego podczas czynności liturgicznych.

Strojem liturgicznym lektora jest alba oraz cingulum lektorskie (sznur). 

Pięć przykazań lektora:

 1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

 2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

 3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

 4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

 5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Kto może zostać lektorem
W Polsce lektorem może być ustanowiony chłopak po ukończeniu 14 roku życia i po pewnym przygotowaniu (formacja ascetyczna, biblijna, liturgiczna, fonetyczna). Oczywiście mogą wykonywać funkcję lektora osoby nie ustanowione do tego na stałe.
Do funkcji lektora wybiera się nie tylko tych, którzy posiadają odpowiednie możliwości głosowe, poprawną dykcję, odwagę i swobodę występowania przed większym zgromadzeniem, ale przede wszystkim kandydatów, którzy:

 • prowadzą właściwy styl chrześcijańskiego życia,

 • prowadzą pobożne i gorliwe życie modlitewne i sakramentalne,

 • są zaangażowani w sprawy Kościoła i parafii,

 • współpracują w dziele apostolstwa wśród wiernych świeckich,

 • poświęcają czas lekturze Pisma św.

Lektor jako ministrant Słowa Bożego poznaje dokładnie Pismo Święte, które odczytuje w zgromadzeniu liturgicznym podczas sprawowanych obrzędów, szczególnie we Mszy św. Spełnianie tej funkcji wymaga nieustannej formacji oraz starannego przygotowania czytań. Formacja lektora przebiega czterotorowo, obejmując formację biblijną, liturgiczną, duchowa i fonetyczną. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa, księgę lekcjonarza. 

Obecnie do LSO w Naszej Parafii służy: 6 Ministrantów i 4 lektorów. 

Zapraszamy do służenia przy ołtarzu nowych kandydatów na ministrantów.